KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Standardy rozwoju dziecka 5-letniego

 1. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI
  • przestrzeganie zasad współżycia w grupie (kodeks Dinozaurów),
  • konflikty rozwiązujemy słownie,
  • ocenia zachowania swoje i innych, uzasadnia swoje stanowisko,
  • szanuje własność i wytwory innych,
  • wywiązuje się z powierzonych zadań, doprowadza prace do końca,
  • chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i znanymi osobami dorosłymi,
  • współdziała w zespole,
  • używa słów grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam, smacznego, dzień dobry do widzenia),
  • zna swój adres zamieszkania, datę urodzenia, imiona swoich bliskich,
  • przekazuje rodzicom informacje od nauczycieli,
  • pomaga innym.
 2. KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH, NAWYKÓW HIGIENICZNYCH I KULTURALNYCH. WDRAŻANIE DZIECI DO UTRZYMANIA ŁADU I PORZĄDKU
  • samodzielnie ubiera się i rozbiera,
  • zapina i rozpina guziki oraz suwak,
  • zawiązuje sznurowadła na kokardkę,
  • zachowuje ład w najbliższym otoczeniu, sprząta po sobie,
  • spożywa posiłki kulturalnie,
  • korzysta z łazienki i toalety zgodnie z przyjętymi zasadami.
 3. WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY DZIECI
  • wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym,
  • wyraźnie i poprawnie wymawia wszystkie głoski,
  • mówi niezbyt głośno dostosowując ton głosu do sytuacji,
  • wypowiada się na tematy dowolne i określone,
  • skupia się na słuchaniu innych,
  • pyta o niezrozumiałe fakty.
 4. WSPIERANIE DZIECI W ROZWOJU CZYNNOŚCI INTELEKTUALNYCH, KTÓRE STOSUJĄ W POZNAWANIU I ROZUMIENIU SIEBIE I SWOJEGO OTOCZENIA
  • wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy przedmiotami i na obrazku,
  • klasyfikuje przedmioty według podanych cech,
  • łączy przyczynę ze skutkiem, przewiduje skutki wykonywanych czynności manipulacyjnych,
  • posługuje się stosunkami jakościowymi (wielkość, grubość, długość, ciężar).
 1. WYCHOWANIE ZDROWOTNE I KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI
  • chętnie uczestniczy w zorganizowanej aktywności ruchowej,
  • skacze na jednej nodze,
  • sprawnie ustawia się w kole, szeregu, rzędzie, w parach,
  • szybko i sprawnie pokonuje tor przeszkód,
  • sprawnie przechodzi po równoważni,
  • biega po równym terenie bez upadków,
  • podrzuca i chwyta piłkę oburącz,
  • trafia piłką do celu,
  • wspina się na drabinki z zachowaniem zasad korzystania z nich,
  • zna zasady zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia (urozmaicona dieta, ruch na świeżym powietrzu).
 2. WDRAŻANIE DO DBANIA O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH
  • korzysta ze sprzętu ogrodowego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
  • zna telefon alarmowy i wie kiedy go używać,
  • zna zasady poruszania się po chodniku i ulicy,
  • przestrzega zasad spożywania i dotykania nieznanych roślin i substancji (np. lekarstw, środków chemicznych), wystrzega się kontaktu z nieznanymi osobami,
  • zna miejsca i formy bezpiecznej zabawy,
  • przestrzega zasad samodzielnego oddalania się od grupy,
  • samodzielnie organizuje sobie czas wolny.
 3. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ-DZIECKO WIDZEM I AKTOREM
  • przestrzega zasad kulturalnego zachowania się na uroczystościach, przedstawieniach teatralnych,
  • przejmuje na siebie i odgrywa różne role w zabawach tematycznych i zabawach w teatr.
 4. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ-MUZYKA, ŚPIEW, PLĄSY, TANIEC
  • tańczy poznane tańce z zachowaniem układu tanecznego,
  • reaguje na zmiany tempa, rytmu, dynamiki i melodii,
  • identyfikuje słyszane dźwięki,
  • rozpoznaje i nazywa niektóre instrumenty muzyczne,
  • śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki,
  • łączy ruch ze śpiewem.
 5. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ-RÓŻNE FORMY PLASTYCZNE
  • rysuje postać schematyczną z wieloma szczegółami,
  • tnie nożyczkami wzdłuż określonych linii,
  • wykonuje prace na zadany temat różnymi technikami plastycznymi,
  • nazywa swoje wytwory,
  • zna niektóre elementy sztuki ludowej swojego regionu (strój, legendy, baśnie).
 6. WSPOMAGANIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO DZIECI PRZEZ ZABAWY KONSTRUKCYJNE, BUDZENIE ZAINTERESOWAŃ TECHNICZNYCH
  • konstruuje z klocków różnego typu i materiału przyrodniczego na temat dowolny i określony,
  • zna zasady działania i korzystania z niektórych sprzętów gospodarstwa domowego (odkurzacz, mikser, lodówka, maszyna do szycia).
 7. POMAGANIE DZIECKU W ROZUMIENIU ISTOTY ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH I W UNIKANIU ZAGROŻEŃ
  • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,
  • dostosowuje ubiór do aktualnej temperatury.
 8. WYCHOWANIE DLA POSZANOWANIA ROŚLIN I ZWIERZĄT
  • rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta ( domowe, gospodarskie, egzotyczne) oraz rośliny (kwiaty, drzewa, owoce, warzywa),
  • wie jakie warunki są potrzebne roślinom do wzrostu,
  • potrafi wymienić zachodzące zmiany w życiu roślin i zwierząt w poszczególnych porach roku.
 9. WSPOMAGANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO DZIECI WRAZ Z EDUKACJĄ MATEMATYCZNĄ
  • liczy z przekroczeniem progu 10,
  • dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10,
  • klasyfikuje przedmioty według 1,2,3 cech jakościowych,
  • tworzy zbiory przedmiotów według podanych cech,
  • porównuje ilość elementów zbiorów (mniej, więcej, tyle samo),
  • wymienia różnice i podobieństwa,
  • rozróżnia i nazywa figury geometryczne płaskie (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, półkole),
  • posługuje się określeniami czasu (dni tygodnia, pory dnia, pory roku, miesiące),
  • posługuje się określeniami stosunków przestrzennych (na, pod, nad, obok, w, za),
  • posługuje się określeniami kierunków (góra, dół, przód, tył, na prawo, na lewo),
  • określa prawą i lewą stronę ciała,
  • posługuje się określeniami jakościowymi (wielkość, długość, ciężar, grubość, kształt),
  • wypełnia kontur według kodu.
 10. KSZTAŁTOWANIE GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIAI PISANIA
  • odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania, ilustracji,
  • opisuje ilustracje (wymienia jego elementy i wykonywane czynności),
  • opowiada usłyszane baśnie i opowiadania,
  • tworzy własne opowiadania,
  • dokonuje analizy sylabowej,
  • wyodrębnia głoskę w nagłosie i wygłosie,
  • prawidłowo trzyma kredkę, sztućce, nożyczki,
  • rysuje po śladzie,
  • potrafi napisać i rozpoznaje swoje imię.
 11. WYCHOWANIE RODZINNE, OBYWATELSKIE I PATRIOTYCZNE
  • wie czym zajmują się jego rodzice i gdzie pracują,
  • orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. lekarz, strażak, policjant,
  • zna nazwę swojego miasta i kraju,
  • rozpoznaje flagę państwową, godło, hymn,
  • wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.