Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku w roku szkolnym 2024/2025

1. Na podstawie Zarządzenia nr 9/2024 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 16 stycznia 2024 roku, Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 według następującego harmonogramu:

1) w terminie od 29.01.2024 r. do 05.02.2024 r. rodzice dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Marii Konopnickiej w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku.
2) w terminie od 12.02.2024 r. do 08.03.2024 r. rodzice składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. Rodzice, określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.
3) Do Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasto Radomsko.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość 1 punktu.
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w pkt a)-g), a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.
4) Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

LpKryteriumWartość kryterium w punktach
1.Dziecko rodziców/opiekunów prawnych, którzy pracują/studiują w systemie dziennym:
- w przypadku jednego pracującego/studiującego rodzica/opiekunów prawnych
-  w przypadku dwojga pracujących/studiujących rodziców/opiekunów prawnych                                           

5

10

2.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja uczęszczać do danego przedszkola5
3.Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 5
4.Zadeklarowanie przez rodziców korzystania przez dziecko z oferty przedszkola – za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową1
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 25

5) w terminie 11.03.2024 r. - 15.03.2024 r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku, która:
- ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 20.03.2024 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
- ustala i w dniu 27.03.2024 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasto Radomsko mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w danej publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnego z powyższymi wymogami, Gmina Miasto Radomsko nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym danym publicznym przedszkolu lub tym danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miasto Radomsko przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, do którego stosuje się powyższe przepisy.

2. Procedury odwoławcze:
1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku
2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem
3) rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
4) Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Publicznego Przedszkola lub Publicznej Szkoły Podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

5) W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3. Termin postępowania uzupełniającego – 06.05.2024 r. – 15.05.2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2024/2025 

Oświadczenia