KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ogłoszenie MEN

W związku z obchodami Dnia Nowych Technologii w Edukacji MEN ogłosiło konkurs na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach tej inicjatywy. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród podmiotów zarejestrowanych jako Organizator. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

REGULAMIN WYDARZENIA I KONKURSU „DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI 2020”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki wydarzenia „Dzień Nowych Technologii w Edukacji” zwanego dalej „DNTE” oraz konkursu na najciekawszą relację z Dnia Nowych Technologii w Edukacji, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Inicjatorem DNTE jest Minister Edukacji Narodowej z siedzibą przy al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
 3. Organizatorami poszczególnych wydarzeń w ramach organizacji DNTE są podmioty (w tym osoby fizyczne) biorące udział w DNTE, zwane dalej organizatorami wydarzeń (wydarzenia).
 4. Celem DNTE i Konkursu jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystywanych w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.
 5. Uczestnikiem DNTE jest każda osoba przebywająca w miejscu organizacji DNTE, w szczególności dzieci, uczniowie, młodzież, rodzice i nauczyciele szkół i placówek oświatowych. Uczestnictwo w wydarzeniu DNTE oraz Konkursie jest bezpłatne.
 6. Dzień Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się 20 marca 2020 roku w godzinach 08:30 - 16:00 lub w godzinach określonych przez organizatora danego wydarzenia.
 7. Miejsce wydarzenia określa jego organizator.
 8. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych odpowiada każdy z organizatorów poszczególnych wydarzeń, biorących udział w DNTE. Regulamin DNTE obowiązuje wszystkie osoby przebywające w miejscu organizacji DNTE.
 • 2

WARUNKI UCZESTNICTWA w DNTE

 1. Organizatorzy deklarują swój udział w DNTE poprzez rejestrację do 16 marca 2020 roku wydarzenia w elektronicznym formularzu rejestracyjnym, zwanym dalej „formularzem”, dostępnym na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.
 2. Podczas rejestracji wydarzenia organizator, inny niż podmioty wskazane w pkt 3 poniżej, podaje następujące informacje: nazwę podmiotu organizującego wydarzenie, miejsce wydarzenia (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer mieszkania – jeśli jest), liczbę osób uczestniczących w wydarzeniu, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) osoby odpowiedzialnej oraz 2-3 zdaniowy opis planowanego wydarzenia.
 3. Organizator, którym jest publiczne lub niepubliczne: przedszkole, szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa zwane dalej „szkołami” albo placówka, podają następujące informacje: nazwę szkoły albo placówki, miejsce wydarzenia (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer mieszkania – jeśli jest), typ szkoły/rodzaj placówki, liczbę uczniów/dzieci uczestniczących w wydarzeniu, liczbę nauczycieli, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) dyrektora oraz osoby odpowiedzialnej, adres email szkoły/placówki oraz 2-3 zdaniowy opis planowanego wydarzenia.
 • 3

KONKURS, WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie biorą udział szkoły oraz placówki, które dokonały zgłoszenia zgodnie z §2 Regulaminu.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa we współpracy z kuratorami oświaty, zwani dalej Organizatorami Konkursu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 4. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach:
  1. przedszkola,
  2. szkoły podstawowe,
  3. szkoły ponadpodstawowe.
 5. Konkurs jest dwuetapowy:
  1. etap I – eliminacje wojewódzkie,
  2. etap II – centralny.
 6. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
  1. zgłoszenie przez szkołę/placówkę organizacji wydarzenia DNTE zgodnie z §2 Regulaminu,
  2. zorganizowanie przez szkołę/placówkę w dniu 20 marca 2020 r. wydarzenia jakim jest Dzień Nowych Technologii w Edukacji,
  3. przygotowanie przez szkołę/placówkę relacji z wydarzenia DNTE (zwana dalej „Relacją”) za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, znajdującej się pod adresem: epodreczniki.pl.
 7. Relację przygotowuje na swoim koncie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki.
 8. Relacja może zawierać obiekty multimedialne i interaktywne.
 9. Relacja powinna być wolna od treści naruszających normy społeczne i prawne oraz powszechnie uznawane za obraźliwe. Relacje niespełniające niniejszego kryterium nie zostaną wzięte pod uwagę w Konkursie.
 10. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany w zgłoszonej do Konkursu Relacji w całości obciąża uczestnika Konkursu, który jest autorem Relacji lub który dokonał zgłoszenia w Konkursie.
 11. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje do 17 kwietnia 2020 r. wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki nauczyciel, przesyłając na adres e-mailowy wskazany przez właściwego kuratora oświaty na stronie internetowej kuratorium link do Relacji, wraz z metryczką zawierającą:
  1. pełną nazwę szkoły/placówki,
  2. adres szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer lokalu – jeśli jest),
  3. imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu dyrektora szkoły/placówki,
  4. imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Relacji.
 • 4

KOMISJE KONKURSOWE

 1. Na każdym etapie Konkursu właściwa komisja będzie oceniała przesłane Relacje, według następujących kryteriów:
  1. zgodność z tematyką wydarzenia;
  2. ciekawy sposób ujęcia tematu;
  3. stopień użycia nowych technologii;
  4. atrakcyjność wykonania Relacji.
 2. Relacja może uzyskać maksymalnie 10 punktów od każdego z członków właściwej komisji. Za kryterium wymienione w ust. 1 lit. a Relacja może uzyskać od 0 do 1 punktu. Za kryteria wymienione w ust. 1 lit b-d Relacja może uzyskać od 0 do 3 punktów.
 3. Całkowita liczba punktów, jaką może uzyskać Relacja na danym etapie, stanowi sumę punktów otrzymanych od każdego z członków danej komisji.
 4. W przypadku równej ogólnej liczby punktów na danym etapie Konkursu, decyduje całkowita liczba punktów otrzymanych w kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. b.
 5. Etap I Konkursu przeprowadza wojewódzka komisja konkursowa powołana przez właściwego kuratora oświaty, z tym że dla szkół polskich prowadzonych poza granicami kraju, etap I Konkursu przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej, o której mowa w ust. 10.
 6. Przewodniczącym wojewódzkiej komisji konkursowej jest wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji.
 7. Pozostałych członków wojewódzkiej komisji konkursowej i ich liczbę ustala właściwy kurator oświaty.
 8. Na I etapie Konkursu każda odpowiednia komisja konkursowa wyłania po trzech laureatów w każdej z kategorii, o których mowa w §3 ust. 4 Regulaminu.
 9. Wojewódzkie komisje konkursowe przesyłają informacje o wyłonionych laureatach do Ministerstwa Edukacji Narodowej w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Do informacji dołączane są nośniki zawierające Relacje wyłonionych laureatów.
 10. Etap II Konkursu przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej. Liczbę oraz skład członków komisji ustala Minister Edukacji Narodowej. Członkowie komisji zostaną wyłonieni spośród pracowników Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 11. W etapie II Konkursu komisja wyłania po trzech laureatów w każdej kategorii.
 12. Nagrodzone zostaną Relacje z wydarzenia DNTE z najwyższą ilością punktów.
 13. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 14. Na II etapie Konkursu komisja zastrzega sobie prawo do przyznania nagród większej liczbie Relacji.
 15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzenia i zmian w przebiegu Konkursu z uzasadnionych powodów.
 16. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
 17. Sprawy dotyczące Konkursu nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.
 • 5

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Minister Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa oraz współpracujące przy jego organizacji kuratoria oświaty.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Edukacji Narodowej jest możliwy pod adresem: inspektor@men.gov.pl. Kontakt do inspektorów ochrony danych w kuratoriach oświaty wskazany jest na stronach internetowych tych kuratoriów.
 3. Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust, 1 lit. e RODO[1] w celu organizacji Dnia Nowych Technologii w Edukacji, realizacji Konkursu dla organizatorów wydarzeń, w tym w celu dokonania oceny zgłoszonych pomysłów, przyznania nagród i wyróżnień oraz publikacji listy uczestników Konkursu,
 4. Zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej, w Ministerstwie Edukacji Narodowej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przechowywania danych jest określany na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 10. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie.
 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w DNTE jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. Sprawy dotyczące DNTE nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga właściwy organizator wydarzenia.
 4. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz ewentualne wypadki, do których mogłoby dojść podczas DNTE oraz ewentualnie wyrządzone przesłanymi Relacjami.

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE. L119, str. 1 oraz Dz.Urz.UE L 127, str. 2.